Tájékoztató a szén energiaadójáról, tüzépek, szénkereskedők, szénfelhasználók figyelmébe!

2014.01.05 13:03

Tájékoztató a szén energiaadójáról
TÜZÉP-ek, szénkereskedők, szénfelhasználók figyelmébe !
Tisztelt Olvasó!Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásakor a szén adóztatására -, amelyet az uniós tagállamok számára egyébként az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK Tanácsi irányelv ír elő - átmenetileg, 2008. december 31-éig felmentést kapott. A derogáció azonban most lejár, ezért - jogharmonizációs kötelezettségünknek eleget téve - 2009. január 1-jétől a szén is az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) hatálya alá került, melynek következtében a szénre is energiaadót kell fizetni.

E tájékoztatót azoknak ajánljuk, akiknek 2009. január 1-jével a szén adóztatásával összefüggésben adófizetési kötelezettsége, illetőleg adó-visszaigénylési jogosultsága keletkezik. Reméljük, hogy a tájékoztató - a teljesség igénye nélkül - hasznos segítséget nyújt a szén adóztatásával kapcsolatos szabályok megismerésében.

(Az Eatv.-nek a szén adóztatásával való kiegészítését, az Eatv. vonatkozó módosítását a Magyar Közlöny 2008. november 15-i 161. számában megjelent 2008. évi LXVIII. törvény 11. § (2) bekezdése, 15. §-a, 18. §-ának (2) bekezdése és 19. §-ának (2) bekezdése tartalmazza.)

A fontosabb adózási szabályok az alábbiakban foglalhatók össze.

Adófizetési kötelezettség

Az adófizetési kötelezettség a szén forgalmazásának azon pontjához kapcsolódik, ahol először beazonosítható a szén felhasználója és felhasználási célja. Tekintettel a szén előállítására (bányászatára), forgalmazására, felhasználóhoz való eljuttatásának körülményeire, az adófizetési kötelezettség az alábbi esetekben keletkezik.

Adót kell fizetni, ha

az energiakereskedő (pl.: a szén értékesítését végző tüzéptelep, a szén eladását végző más szénkereskedő) felhasználónak szenet értékesít. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) elkülönítve kell a szén energia adóját feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az energiakereskedőnek, ha a szenet a lakossági fogyasztónak értékesíti (akire a törvény adómentességet biztosít), és akkor sem, ha tőle egy másik kereskedő továbbforgalmazási célra vásárol (ilyenkor ez utóbbi kereskedő lesz az adóalany, amikor a vásárolt szenet majd egy felhasználónak értékesíti).


a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha a szenet közvetlenül a termelőtől vásárló felhasználó lakossági fogyasztó.


a felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unió más tagállamából a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.


a személy saját felhasználásra termel szenet, kivéve, ha a termelt szén felhasználását, olyan tevékenység keretében végzi, amely esetén energiaadó visszaigénylési jogosultság érvényesíthető. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a termelő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.


az energiakereskedő saját célra használ fel szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.


a felhasználó az előzőekben nem említett esetekben vásárol energiaadóval nem terhelt szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik.


a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az importáló, akinek adófizetési kötelezettsége a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unión kívüli országból a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

Eljárási szabályok

Általános szabály, hogy az adófizetésre kötelezett személy kötelezettsége megállapítani, bevallani és megfizetni az energiaadót (önadózás). Az általános szabálytól eltérően, ha a felhasználó (importáló) közvetlenül az Európai Unión kívüli országból vásárol szenet, az energiaadó megfizetése nem önadózás keretében történik, hanem az adót a vámhatóság, a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor a szabadforgalomba bocsátott mennyiségre határozattal állapítja meg (kivetéses adózás).

Adó-visszaigénylés érvényesítése

Az Eatv. alapján bizonyos felhasználások esetén lehetőség van a szenet terhelő energiaadónak a vámhatóságtól történő visszaigénylésére, illetve az önadózás keretében megállapított fizetendő energiaadóból történő levonására. A beszerzett és felhasznált szenet terhelő energiaadó visszaigénylésére, vagy az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására az a személy jogosult:

- aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel szenet,
- aki erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltet és a szenet kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használ fel,
- aki távhőtermelő létesítményt üzemeltet (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is) és lakosságnak szolgáltatott hő előállítására szenet használ fel,
- aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban szenet használ fel,
- aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére szenet használ fel.

Az Eatv. meghatározza, hogy adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult személy az, aki a visszaigénylési jogcímekben megjelölt célra ténylegesen felhasználta a szenet és a felhasznált mennyiség után a vételárban az adót megfizette. A vételár megfizetésének a napja a kötelezett bankszámlája megterhelésének napja. Abban az esetben, ha a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról vagy közvetlenül az Európai Unió más tagállamából vásárol szenet, az ilyen beszerzésről kiállított számla energiaadót nem tartalmaz, mivel a beszerzett szénre nem az eladónak, hanem magának a felhasználónak keletkezik - önadózással rendezendő - adófizetési kötelezettsége. Így értelemszerűen a felhasználótól a visszaigénylési (adólevonási) jogosultság érvényesíthetőségéhez energiaadót tartalmazó számla nem követelhető meg, ilyennel nem kell rendelkeznie. Ebben az esetben a vásárolt szén előzőekben ismertetett felhasználása esetén a visszaigénylési (adólevonási) joga érvényesítéséhez a felhasználónak a bevallásában a vásárolt szénre megállapított adókötelezettségét kell a visszaigénylési jogcímeken megjelölt célra történt tényleges felhasználásra jutó szén adótartamával csökkenteni.

Energiaadó alapja és mértéke

Az adó alapja a szén mennyisége, ezer kg-ban mérve. Az adó mértéke - egységesen, szénfajtától függetlenül - ezer kg-onként 2040 forint volt.

Jövedéki adó


2010. január 1-jétől 5,9% és 13,7% közötti mértékben emelkedik az üzemanyagok, fűtőolaj, alkoholtartalmú
italok, cigaretta és dohánytermékek jövedéki adója.
K. Energiaadó
Az energiaadó mértéke villamosenergia esetében megawattóránként 295 forint, földgáz esetében gigajoule-onként
88,50 forint, szén esetében ezer kilogrammonként 2390 Forint + Áfa (15%-os emelkedés).Energiaadó megfizetése, visszaigénylése

Az adófizetésre kötelezett személynek az adót a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, illetve visszaigényelnie (levonásba helyeznie). A bevallási időszak kezdő és befejező napja a tárgyhónap első és utolsó napjával egyezik meg. Az első bevallást 2009. február 20-ig kell benyújtani a gazdálkodó székhelye szerint területileg illetékes Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központhoz (a VP Regionális Ellenőrzési Központok elérhetősége a https://www.vam.hu/Címek menüpont alatt található meg) és egyidejűleg a MÁK 10032000-01037375 számlaszámra az adófizetési kötelezettséget teljesíteni.

Az Eatv. alapján adó-visszaigénylésre jogosult - de adófizetésre nem kötelezett - személy havonta, a tárgyhót követő hó 20. napjától érvényesítheti adó-visszaigénylési jogosultságát azzal, hogy tárgyhóként azt a hónapot kell az adóbevallásában szerepeltetni, amelyben az adózottan beszerzett szén energiaadóját tartalmazó számlának az ellenértéke az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában megfizetésre került.

Példával szemléltetve, ha a szén beszerzésének időpontja 2009. január 1-jétől - 2009. január 31-ig terjed, de az energiaadót tartalmazó számla teljesítésének kelte február hónap, akkor a 2009. február 01-jétől - 2009. február 28-ig terjedő időszakot kell a bevallásban szerepeltetni bevallási időszakként és a ténylegesen felhasznált mennyiség után a vételárban megfizetett energiaadó visszaigénylésének időpontja 2009. március 20-ával nyílik meg.

Adómentesség lakossági felhasználásra

Az Eatv. a lakossági végfelhasználást mentesíti az energiaadó fizetési kötelezettség alól. Ennek megfelelően a szén lakossági árára az energiaadó nincs hatással.

Az energiakereskedő eljárása, ha nem számít fel adót a szénre

Az Eatv. előírja, hogy - a szén értékesítési útvonalának nyomon követhetősége, valamint az adómentesség ellenőrizhetősége érdekében - a szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő, illetve a lakossági fogyasztó az energiakereskedőnek a szén vásárlásakor írásban nyilatkozatot köteles adni vásárlásának ebbéli mivoltáról. Ha a vevő ezen nyilatkozatok valamelyikét nem teszi meg, az energiakereskedő - értelemszerűen, illetve saját jól felfogott érdekében - az adó felszámításával, adóval növelt áron értékesít.

Az energiakereskedőnek mindkét nyilatkozatot az értékesítési bizonylat mellékleteként kell kezelnie. A szén továbbforgalmazási céllal történő beszerzése esetén az energiakereskedőnek adandó írásos nyilatkozatban a vevő a nevét, a címét és az adószámát köteles megadni. A lakossági fogyasztó által adott nyilatkozatban a lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét kell feltüntetni.

Az energiakereskedő a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat kizárólag a vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. Az energiakereskedő a nyilatkozatot az adó-megállapítási jog elévülésig (5 év) köteles megőrizni. A lakossági fogyasztó és a továbbértékesítési célra vásárló energiakereskedő által adott nyilatkozat megtételéhez ajánlott formanyomtatványok a Vám- és Pénzügyőrség honlapján a https://www.vam.hu/Jövedéki Információk/Aktualitások menüpont alatt megtalálhatók.

Amennyiben a szenet megvásárló személy a lakossági fogyasztói felhasználás tekintetében az energiakereskedőnek valótlan nyilatkozatot tesz, adófizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személynek nem az energiakereskedőt, hanem a szenet megvásárló személyt kell tekinteni és a vámhatóság adóigazgatási eljárás keretében a valótlan nyilatkozatot adó személy részére az energiaadó mellett az energiaadó 50%-ának megfelelő adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot is megállapít.


Gyakorított adó-visszaigénylés

Az Eatv. az adóhatóság döntésétől függetlenül biztosítja a gyakorított visszatérítést azoknál az ipari felhasználóknál, amelyeknél egyértelmű, hogy az energiaadó bevezetése nagyobb finanszírozási teherrel jár. A költségek csökkentése érdekében gyakorított adó-visszaigénylésre a kohászatban van lehetőség, amely azonban értékhatárhoz kötött. Eszerint, amennyiben a visszaigényelhető adó összege adott hó közepéig (tárgyhó 15. napjáig) eléri a 10 millió Ft-ot, azt a tárgyhó utolsó napjától vissza lehet igényelni, míg a hó második felére eső visszaigénylést a tárgyhót követő hó 20. napjától lehet érvényesíteni.

Az adóbevallási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése

Az Eatv. szerint az adófizetésre kötelezett, illetőleg az adó-visszaigénylésre jogosult adóbevallási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton teljesítheti.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a honlapunkon megtalálható elektronikus energiaadó bevallás nyomtatványt - https://www.vam.hu/enyomtatvany/index.html#2 - csak akkor tudják alkalmazni, ha VPID számmal és a VPOP Egységes Ügyfél Címtárban (EÜC) regisztrációs számmal rendelkeznek. Így a VPID számmal még nem rendelkező ügyfeleink első teendője, hogy a területileg illetékes Regionális Ellenőrzési Központnál elindítsák a vámhatósági nyilvántartásba vételüket az erre a célra rendszeresített adatlapon, amely a Regionális Ellenőrzési Központoknál szerezhető be, vagy elektronikus formátumban a Vám- és Pénzügyőrség honlapjáról az alábbi elérési útvonalról tölthető le: https://www.vam.hu/viewBase.do?elementId=4613&modulId=3.

Az energiaadó elektronikus bevallása ABeV programmal állítható elő és az Ügyfélkapun keresztül nyújtható be. Az adóbevallások elektronikus benyújtásához ezért elsődlegesen - amennyiben az ügyfél még nem regisztrált - az Ügyfélkapu regisztráció szükséges. A már az Ügyfélkapura regisztrált ügyfelek részéről a következő lépés a Vám- és Pénzügyőrség által rendszeresített, elektronikus formában kialakított regisztrációs űrlap kitöltése, amelynek kinyomtatott példányát kell a területileg illetékes Regionális Ellenőrzési Központ részére postai úton továbbítani. Az Ügyfélkapu és a vámhatósági regisztráció a későbbi elektronikus adóbevallások küldéséhez kapcsolódó viszontazonosítás megvalósítása érdekében követelmény.

A részletes tájékoztató az elektronikus adóbevallások benyújtását megelőző vámhatósági regisztrációs eljárásról a Vám- és Pénzügyőrség honlapján az alábbi elérési útvonalon található: https://www.vam.hu/viewBase.do?elementId=8443.

Fontosabb fogalmak

Energiakereskedő: a szén rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlását és értékesítését végző, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy gazdasági tevékenységet folytató természetes személy.
Felhasználó: a szenet saját felhasználás céljára beszerző személy.
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása fogyasztásának céljára vásárol szenet és vásárolt szénnel nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet és erről az energiakereskedőnek a szén vásárlásakor írásban nyilatkozik.
Szén: a 2701, a 2702 és a 2704 vámtarifaszám alá tartozó termék.
Termelő: az a személy, aki külön jogszabály szerinti engedély vagy koncessziós szerződés alapján szénbányászati tevékenységet végez, valamint aki a továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tétel céljából a szén feldolgozását, így különösen felaprózását, osztályozását, brikettálását, kokszolását gazdasági tevékenység keretében végzi.

Információk

Szakmai kérdésekben a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatósága iránymutatások formájában segítséget nyújt a szénhez kapcsolódó adóztatási szabályok elsajátításához.
1064 Budapest, Rózsa u. 107.
1450 Budapest, Pf. 109.
Telefon: 428-7800
E-mail: vpop.jovedek@vam.gov.hu

Az elektronikus adóbevallás benyújtásával kapcsolatos informatikai kérdésekben a Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központjához lehet fordulni.
1143 Budapest Hungária Krt. 112-114
Telefon: 470-4170
E-mail: vprk@vam.gov.hu

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a Vám- és Pénzügyőrséggel kapcsolatosan további általános információra van szükségük, az ügyfelek részére a vam.info@vam.gov.hu, valamint a vam.info@mail.vpop.hu e-mail címek állnak rendelkezésre, illetve az ügyfelek részére egy helyi tarifával működő telefonszám is: 06-40-FINÁNC (06-40-346262) rendelkezésre áll.

A leírtakon túl ajánljuk figyelmébe a Vám- és Pénzügyőrség hivatalos honlapját, melyet a "vam.gov.hu" URL hivatkozással érhet el.

A VP regionális Ellenőrzési Központjainak elérhetőségei:

Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét
6000 Kecskemét, Kurucz körút 14.
6001 Kecskemét, Pf.: 303 Telefon: 76/486-296

Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet,
4401. Nyíregyháza, Pf.: 356
Telefon: 548-440

Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc
3530 Miskolc, Széchenyi út 10. Pf.: 28
Telefon: 46/518-741

Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 16-18.
8002 Székesfehérvár Pf.: 33
Telefon: 22/512-208

Regionális Ellenőrzési Központ Budapest
1135, Budapest, Frangepán u. 87.
Telefon: 236-5700

Regionális Ellenőrzési Központ Pécs
Pécs, Megyeri u. 26. Pf.: 292
Telefon: 72/503-040

Regionális Ellenőrzési Központ Győr
9023 Győr, Eszperantó u. 38.
9002 Győr Pf.: 303
Telefon: 96/313-820

Vám- és Pénzügyőrség Országos ParancsnokságaLétrehozva: 2008-12-09 11:16 :: Utoljára módosítva: 2008-12-09 11:16Read more: https://putnoki-szen.hupont.hu/10/szenado-tuzepek-szenkereskedok-felhasznalok-figyelmebe#ixzz2tIX2SJqT